بهزیستی شهریار

۱۸دی
«بهزیستی» در هنگام وقوع حوادث و بلایای طبیعی نقش اساسی دارد

«بهزیستی» در هنگام وقوع حوادث و بلایای طبیعی نقش اساسی دارد

رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار با اشاره به اهمیت سازمان بهزیستی گفت: «بهزیستی» در هنگام وقوع حوادث و بلایای طبیعی نقش اساسی دارد.