بهزیستی تهران

۰۸مهر
۱۰۶۱ معلول پشت نوبت دریافت خدمات بهزیستی تهران

۱۰۶۱ معلول پشت نوبت دریافت خدمات بهزیستی تهران

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران از پرداخت مستمری به ۴۳ هزار و ۷۲۰ معلول تهرانی خبر داد.