بهزستی

۱۵تیر
اجرای طرح خدمات رایگان بهداشت دهان و دندان در بهارستان

اجرای طرح خدمات رایگان بهداشت دهان و دندان در بهارستان

طرح خدمات رایگان بهداشت دهان و دندان برای کودکان زیر پوشش اداره بهزیستی شهرستان بهارستان اجرا شد.