بهزاد نبوي

۰۹شهریور
بررسی پرونده تقی محمدی متهم انفجار دفتر نخست وزیری/ شباهت وابسته مطبوعاتی سفارت امریکا با احمدی نژاد

بررسی پرونده تقی محمدی متهم انفجار دفتر نخست وزیری/ شباهت وابسته مطبوعاتی سفارت امریکا با احمدی نژاد

فردی که در تسخیر سفارت کنار گروگان‎ها دیده می شود و در اوایل به اشتباه عکس او به خاطر شباهت با احمدی نژاد معروف شد.