بهزاد اوجاقی

۰۸شهریور
دستفروشی قهرمان بهارستان در آستانه مسابقات

دستفروشی قهرمان بهارستان در آستانه مسابقات

قهرمان شهرستان بهارستان در آستانه مسابقات جهانی در نسیم شهر برای تامین هزینه‌‌های خود دستفروشی می‌کند.