بهروز کاویانی شهردار شهریار

۲۷فروردین
شهردار شهریار اختیاراتش را به مدیران نواحی تفویض کرد

شهردار شهریار اختیاراتش را به مدیران نواحی تفویض کرد

شهردار شهریار از تفویض برخی از اختیارات به مدیران مناطق و نواحی با هدف تسهیل در انجام امورات ارباب رجوع خبر داد.