بهروز رهبری‌فرد

۰۷آبان
انگار باشگاه پرسپولیس، یکی از رشته‌های حرفه‌وفن دوره دبیرستان است!

انگار باشگاه پرسپولیس، یکی از رشته‌های حرفه‌وفن دوره دبیرستان است!

رهبری فرد گفت: مدیریت پرسپولیس شده شبیه به طرح‌ کاد. انگار باشگاه پرسپولیس، یکی از رشته‌های حرفه‌وفن دوره دبیرستان است!