بهروز امامی

۱۷شهریور
نگاهی روانشناختی به آثار و اندیشه های اینگمار برگمان

نگاهی روانشناختی به آثار و اندیشه های اینگمار برگمان

شاید یکی از بزرگترین ویژگی¬های آثار اینگمار برگمان قابلیت تطبیق پذیری آنها با بسیاری از اندیشه¬ها و مکاتب فکری فلسفی و حتی عرفانی جهان است