بهروزمفید

۰۲دی
چرا سریال “سرگذشت” ادامه پیدا نکرد؟

چرا سریال “سرگذشت” ادامه پیدا نکرد؟

 این روزها بهروز مفید بعد از ساخت "بیگانه‌ای با من است" منتظر روشن شدن تکلیفِ "مهیار" است که فیلمنامه‌اش به فضای دوره صفویه برمی‌گردد و قرار بوده تولید در سال 1400 شروع شود.