بهره کشی از کودکان

۰۲شهریور
حرفهای ناگفته از کودکان کار

حرفهای ناگفته از کودکان کار

این روزها ازهرکوچه وبرزن که می گذریم با یکی از کودکانی روبرو می شویم که با سن و سال کمشان در حال کار که نه بهره کشی اقتصادی توسط برخی سودجو می باشند، و کار حرفه روزانه آنهاست آیا تا به حال ازخودمان سئوال کرده ایم که چرا؟