بهداشت و درمان پیشوا

۰۵شهریور
دانشگاه شهید بهشتی ۲ طرح نیمه تمام بهداشت و درمان پیشوا را تکمیل کند

دانشگاه شهید بهشتی ۲ طرح نیمه تمام بهداشت و درمان پیشوا را تکمیل کند

استاندار تهران گفت: امیدواریم دانشگاه علوم پزشکی توجه ویژه به شهرستان پیشوا داشته باشد و دو طرح نیمه تمام را تکمیل کند.