بهداشت روانی فرزندان

۲۲آبان
کارگاه آموزشی نقش تشویق و تنبیه در بهداشت روانی فرزندان در باقرشهر

کارگاه آموزشی نقش تشویق و تنبیه در بهداشت روانی فرزندان در باقرشهر

با توجه به اینکه تشویق و تنبیه می تواند نقش بسزایی در سلامت روانی کودکان داشته باشد لذا مادران که بیشتر در تربیت فرزندان نقش دارند باید با آثار تنبیه و تشویق بر سلامت روانی فرزندان خویش آشنا شوند.