بهترین طرح های مجلس نهم

۰۹خرداد
قانون اجرای برجام به بدترین نحو ممکن اجرا شد/بهترین طرح های مجلس نهم،تصویب طرح های حمایت از تولید داخلی و امر به معروف و نهی از منکربود

قانون اجرای برجام به بدترین نحو ممکن اجرا شد/بهترین طرح های مجلس نهم،تصویب طرح های حمایت از تولید داخلی و امر به معروف و نهی از منکربود

نماینده مجلس نهم گفت:قانون برجام می توانست بهتر اجرا شود اما قانونش نقض شد و از نظر بنده، یکی از قوانین در مجلس شورای اسلامی بوده است که به بدترین شکل اجرایی شد.