بهترین زمان مصرف میوه

۰۲آبان
هرگز در شب میوه نخورید ؟

هرگز در شب میوه نخورید ؟

شاید باید به خیلی چیزهای بیشتری دقت کرد، نه فقط رنگ و عطر میوه. زمان خوردن آن نیز بسیار مهم است.