بهترین راه حفظ جوانان

۱۲آبان
بهترین راه حفظ جوانان در برابر آسیب‌های اجتماعی چیست ؟

بهترین راه حفظ جوانان در برابر آسیب‌های اجتماعی چیست ؟

فرماندار شهرستان بهارستان گفت: با آگاه سازی و توانمند سازی قشر جوان می‌توان آن‌ها را از آسیب‌های اجتماعی و خطرات موجود در امان نگه داشت.