بهترین خط حمله آسیا

۲۴آذر
مهاجمان رقیب پرسپولیس بهترین خط حمله آسیا را تشکیل دادند