باشگاه پیکان

۰۴آبان
محکومیت پیکان به پرداخت ۲۳۵ میلیون تومان / پاداش صعود به میرزاجانپور تعلق نگرفت

محکومیت پیکان به پرداخت ۲۳۵ میلیون تومان / پاداش صعود به میرزاجانپور تعلق نگرفت

رای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال درباره شکایت مجتبی میرزاجانپور از باشگاه پیکان تهران صادر شد. رای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال درباره شکایت مجتبی میرزاجانپور از باشگاه پیکان تهران صادر شد.