باشگاه رم ایتالیا

۱۹فروردین
رسانه ملی سرمایه اعتماد مردم را از دست می‌دهد؟

رسانه ملی سرمایه اعتماد مردم را از دست می‌دهد؟

شاید وقتی آن مقام مسئول قصد سانسور کردن لوگوی باشگاه رم را می‌گرفت، تصور نمی‌کرد که این اقدامش برد جهانی پیدا کند و به سوژه روز رسانه‌ها تبدیل شود.