باستان شناسی کشور

۲۸اردیبهشت
نخستین پایگاه داده باستان شناسی کشور بر روی وب قرار گرفت
مبتنی بر الگوی بین المللی؛

نخستین پایگاه داده باستان شناسی کشور بر روی وب قرار گرفت

نخستین پایگاه داده حوزه باستان‌شناسی کشور مبتنی بر الگوی ایکوم بر روی وب قرار گرفت