باستان‌شناختی

۱۵مهر
کشف جدید با کاوش مسجد جامع ارومیه

کشف جدید با کاوش مسجد جامع ارومیه

سرپرست کاوش ضلع شرقی مسجد جامع ارومیه خبر داد: کاوش ضلع شرقی مسجد جامع ارومیه به کشف شواهد معماری و یافته‌های باستان‌شناختی از قرون میانه اسلامی، صدر اسلام و اواخر دوره ساسانی منجر شد.