بازیگرانی که عمر کوتهای دارند

۱۰مهر
شهرت عمر ستارگان را کوتاه میکند

شهرت عمر ستارگان را کوتاه میکند

شهرت از عمر ستارگان کم میکند . زندگی سخت ستاره ها در جوانی و رویای همیشگی آنها برای مشهور شدن می تواند از عمر آنها بکاهد.