احمدوند

۰۳شهریور
بازیکن پرسپولیس معتاد از آب در آمد !؟

بازیکن پرسپولیس معتاد از آب در آمد !؟

احمدرضا احمدوند بر خلاف این که اسمو رسم زیادی ندارد اما به یکی از خریدهای جنجالی پرسپولیس در نقل و انتقالات تبدیل شده است و ماجرای احمدرضا احمدوند ادامه دارد.