آن 22 نفر

۲۷مهر
من یکی از آن ۲۲ فرهیخته هستم!

من یکی از آن ۲۲ فرهیخته هستم!

توضیح ضروری: این داستان هیچ ارتباطی به هیچ اتفاقی در هیچ کجای تاریخ و هیچ کجای سیاره زمین ندارد و به کلی ساخته خیال نویسنده است. مسئولیت هرگونه مشابه انگاریِ وقایع ذکرشده با حوادث واقعی بر عهده خواننده است.