آمیر کریمی

۲۳فروردین
شهردار صباشهر به علت عدم سکونت در محل خدمت عزل شد

شهردار صباشهر به علت عدم سکونت در محل خدمت عزل شد

شهردار صباشهر در شهرستان شهریار با رأی اعضای شورای اسلامی شهر صباشهر و با استناد به دستورالعمل لزوم سکونت شهرداران در محل خدمت عزل شد.