آموزگار نمونه

۱۶خرداد
باز شدن چتر حمایت روی سر ۸۷ دانش آموز بی سرپرست

باز شدن چتر حمایت روی سر ۸۷ دانش آموز بی سرپرست

با کمبودهای بسیاری که در روستای قمصر واقع در شهرستان ری وجود داشت اما توانست فعل توانستن را صرف کند و با گدراندن دوره های تحصیلی به موفقیت های زیادی دست پیدا کند.