آموزش پیش از ازدواج

۱۶مرداد
رازهای ازدواج بدون شکست چیست؟

رازهای ازدواج بدون شکست چیست؟

مشاور بهزیستی با اشاره به رازهای ازدواج بدون شکست گفت: شناخت آموزه ها و در مدیریت زندگی اهمیت دارد و با درک تفاوت های میان افراد می توان زندگی پایداری داشت.