آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه

۲۰اسفند
پژوهش سرای دانش آموزی فیروزکوه به نام “شهدای هسته ای” نامگذاری شد

پژوهش سرای دانش آموزی فیروزکوه به نام “شهدای هسته ای” نامگذاری شد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه گفت: پژوهش سرای دانش آموزی فیروزکوه به نام “شهدای هسته ای” نامگذاری شد.