آموزش وپرورش شهرستات پیشوا

۰۷دی
لزوم برنامه‌های تبلیغی و تشویقی برای ترویج سوادآموزی در پیشوا
فرماندار پیشوا تاکید کرد:

لزوم برنامه‌های تبلیغی و تشویقی برای ترویج سوادآموزی در پیشوا

فرماندار پیشوا گفت: برنامه‌های تبلیغی و تشویقی برای بسط سوادآموزی در پیشوا نیازمند عزم جدی می باشد.