آموزش های هنری

۲۸اردیبهشت
توسعه آموزش های هنری مرکز ری شناسی در شهر تهران

توسعه آموزش های هنری مرکز ری شناسی در شهر تهران

شهردار منطقه ۲۰ گفت: مرکز ری شناسی پتانسیل برپایی کارگاه های آموزشی هنرهای صنایع دستی در سطح مناطق ۲۲ گانه پایتخت را دارد.