آموزش مبتدی برنامه نویسی

۱۶مهر
برنامه ای برای اندروید برای یادگیری برنامه نویسی

برنامه ای برای اندروید برای یادگیری برنامه نویسی

گر با علم الکترونیک آشنایی داشته باشید میدانید که یک قطعه و یک دستگاه الکترونیکی بدون وجود جریان ، هیچ عملکردی نخواهد داشت . در دانش برنامه نویسی که شاخه ای از دانش نرم افزار می باشد که متکی به سخت افزار می باشد نیز همواره باید جریانی در حافظه موقت ایجاد شود ( که به صورت موقت ذخیره شده و حفظ می گردد ) و سپس با کمک دستوراتی آن را مورد پردازش قرار دهیم و سپس به خروجی مورد نظرمان ارسالش نمائیم . این پردازش عموماً به زبان منطق و ریاضی می باشد ، اما زبان های برنامه نویسی جهت سهولت کار ، پردازش حروفی را نیز مورد حمایت قرار می دهند .