آموزش سفره آرایی

۳۱اردیبهشت

کارگاه آموزش سفره آرایی

خانه فرهنگ دولت آباد به منظور ارتقاء دانش و افزایش مهارت های خانه داری بانوان” کارگاه آموزش سفره آرایی ” را برگزار می نماید.