آموزش تلویزیونی

۱۴دی
جدول زمانی مدرسه تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه ۱۴ دی

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه ۱۴ دی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۱۴ دی ۹۹ اعلام شد.