آموزش بازیافت

۱۸شهریور
آموزش سه روزه بازیافت به ساکنان شهرک شاهد منطقه ۱۵

آموزش سه روزه بازیافت به ساکنان شهرک شاهد منطقه ۱۵

آموزشگران اداره مدیریت پسماند منطقه ۱۵ طی ۳ روز به همه خانواده های شهرک شاهد موضوع تفکیک زباله از مبدا را آموزش دادند.