آموزش امداد

۱۳اردیبهشت
آموزش امداد و فوریت‌های پزشکی در شهرری

آموزش امداد و فوریت‌های پزشکی در شهرری

خانه فرهنگ رازی به‌منظور ارتقاء دانش و افزایش مهارت‌های شهروندان با همکاری انجمن پرستاری ایران اقدام به برگزاری دوره‌های آموزش فوریت‌های پزشکی و امداد کرده است.