آموزش اصولی و علمی

۱۳آذر
افزایش آمار تفکیک زباله از مبدا با آموزش اصولی و علمی واحد پسماند شهرداری باقرشهر

افزایش آمار تفکیک زباله از مبدا با آموزش اصولی و علمی واحد پسماند شهرداری باقرشهر

در سه سال گذشته ماهیانه ۵۵ تن پسماند تفکیک شده در ماه جمع آوری میشد، با آموزش اصولی و علمی در تمامی مدارس باقرشهر و عوامل پیمانکار شاهد همکاری شهروندان و افزایش آمار تفکیک از مبدا بوده ایم.