آموزشکده کشاورزی

۱۰آذر
نمایشگاه کتب تخصصی کشاورزی در آموزشکده کشاورزی پسران پاکدشت برگزار می شود

نمایشگاه کتب تخصصی کشاورزی در آموزشکده کشاورزی پسران پاکدشت برگزار می شود

نمایشگاه کتاب تخصصی کشاورزی ۱۰ تا ۱۳ آذرماه جاری در آموزشکده کشاورزی پسران پاکدشت برگزار خواهد شد.