آمریکا و ترکیه

۰۱مهر
سبقت ایران از آمریکا و ترکیه در “کاهش فرزندآوری!”

سبقت ایران از آمریکا و ترکیه در “کاهش فرزندآوری!”

آمارها نشان می‌دهد که ایران از آمریکا و ترکیه در “کاهش فرزندآوری” سبقت گرفته است و ۱۵ سال است که جمعیت خود را جایگزین نمی‌کند!