آمریکا در خلیج فارس

۰۳خرداد
خرمشهر ، صرفاً یک شهر نیست، نماد یک فرهنگ است

خرمشهر ، صرفاً یک شهر نیست، نماد یک فرهنگ است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: نسل بی انقطاع ما، ۴۰ سال است که نبرد نظامی، تحریم، تروریسم و جنگ اقتصادی را در بستر فرهنگ خرمشهر با ایثار و مقاومت به پیروزی مبدل کرده است.