آمد نیوز

۱۳اسفند
مستند جنجالی ایستگاه پایانی دروغ / قسمت دوم

مستند جنجالی ایستگاه پایانی دروغ / قسمت دوم

مستند جنجالی ایستگاه پایانی دروغ، ضربه سنگین اطلاعاتی ایران به دستگاه اطلاعاتی غرب است.

۱۱اسفند
مستند ایستگاه پایانی دروغ

مستند ایستگاه پایانی دروغ

رسوایی خط عملیاتی آمد نیوز و نیما زم، شوک سرویس‌های جاسوسی و ضدانقلاب پس از پخش این مستند را به‌همراه داشت.