آمبودزمانی

۲۵شهریور
بازداشت یکی از مدیران استانی/ کشف تعداد زیادی قرارداد سفید امضا

بازداشت یکی از مدیران استانی/ کشف تعداد زیادی قرارداد سفید امضا

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بازداشت یکی از مدیران استانی خبر داد و گفت که در بازرسی از منزل این فرد، تعداد زیادی قرارداد سفید امضا کشف شده است.