آمار کودکان جامانده از تحصیل

۲۱آبان
ایران پیشتاز خصوصی‌‌سازی مدارس در جهان است / آمار فجیع کودکان جامانده از تحصیل در کشور

ایران پیشتاز خصوصی‌‌سازی مدارس در جهان است / آمار فجیع کودکان جامانده از تحصیل در کشور

با توجه به افزایش دانش‌آموزان جامانده از تحصیل به خاطر افزایش هزینه‌ها زندگی و همچنین پولی شدن مدارس آموزش و پرورش با تمام قوا به دنبال خصوصی‌سازی نظام آموزشی کشور است در حالی که آمار جهانی نشان می‌دهد در هیچ کجای دنیا چنین روندی را در مورد آموزش ندارند.