آمار نشر کتاب

۲۹آبان
چهار دهه نشر کتاب در انقلاب اسلامی به روایت آمار

چهار دهه نشر کتاب در انقلاب اسلامی به روایت آمار

گرچه آمار نشر در ایران طی چهار دهه پس از انقلاب با شیبی صعودی در همه بخش طی سالها خود را به نمایش کشیده است اما دقیق شدن در آن راوی دردهای بسیاری بر پیکر نحیف نشر در ایران است.