آمار نامزدهای انتخابات شوراهای شهر

۰۱آبان
کاریکاتور کاربرد اره در سفارت عربستان لو رفت!

کاریکاتور کاربرد اره در سفارت عربستان لو رفت!

 کاریکاتور – «لطفا بعد از استفاده سر جایش گذاشته شود» این عنوان کارتون محمدرضا میرشاه ولد در کانال شهرونگ است