آمار شاخصهای اقتصادی

۲۵مرداد
اتفاق نادر در تاریخ اقتصادی کشور؛ سه عدد متفاوت از رشد اقتصادی طی ۱۰ روز!

اتفاق نادر در تاریخ اقتصادی کشور؛ سه عدد متفاوت از رشد اقتصادی طی ۱۰ روز!

آمار رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در شرایطی بر زبان رئیس دولت یازدهم جاری شد که دو مقام بلند پایه دیگر دولت تدبیر و امید در طول یک هفته گذشته دو نظر متفاوت درباره نرخ رشد اقتصادی داده بودند.