آمار دقیق

۱۳بهمن
تاکید رهبرانقلاب بر برنامه ریزی مسئولان براساس «آمار دقیق» برای پیشرفت کشور است/ برخی مسئولان از آمارهای واقعی جامعه بی خبرند

تاکید رهبرانقلاب بر برنامه ریزی مسئولان براساس «آمار دقیق» برای پیشرفت کشور است/ برخی مسئولان از آمارهای واقعی جامعه بی خبرند

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه تاکید رهبرانقلاب بر برنامه ریزی مسئولان براساس «آمار دقیق» برای پیشرفت کشور است، گفت: نیاز است که مسئولان با تهیه آمارهای دقیق، به رهنمودهای رهبرانقلاب جامه عمل بپوشانند و کشور را در جهت سیر به سوی پیشرفت، یاری نمایند.