آمار ج.ان

۰۱خرداد
هشدار جدی/ امروز غرب به تبلیغات علیه فرزند آوری روی آورده است

هشدار جدی/ امروز غرب به تبلیغات علیه فرزند آوری روی آورده است

خطر کاهش رشد جمعیت بخصوص جمعیت جوان در کشور باید جدی گرفته شود که در این راستا شاهد نسخه‌های غربی برای عدم فرزندآوری در خانواده‌ها هستیم.