آمار جمعیتی

۲۴آبان
بعضی از شاخصه های بهزیستی با سرانه جمعیتی در استان تهران تناسب ندارد

بعضی از شاخصه های بهزیستی با سرانه جمعیتی در استان تهران تناسب ندارد

مدیرکل بهزیستی استان تهران ضمن اشاره به وضعیت نامناسب و نا متناسب آمارهای سازمان بهزیستی در برخی از مناطق تهران متذکرشد: بعضی از شاخصه های بهزیستی با سرانه جمعیتی تناسب ندارد.