آمار بیکاران

۲۴مهر
۴۴ درصد بیکاران لیسانس به بالا هستند

۴۴ درصد بیکاران لیسانس به بالا هستند

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مراسم افتتاح سال تحصیلی دانشگاه های کشور گفت: ۴۴ درصد بیکاران لیسانس به بالا هستند.