آمار بانک جهانی

۱۰شهریور
آمار اقتصادی رئیس جمهور در مجلس چقدر با واقعیت نزدیک است؟

آمار اقتصادی رئیس جمهور در مجلس چقدر با واقعیت نزدیک است؟

رئیس جمهور در جلسه پاسخ  به سوالات نمایندگان مجلس به حرکت روبه جلوی کشور در زمینه رشد اقتصادی در مدت زمان ریاست جمهوری خود پرداختند که ارائه این آمار با واقعیت کنونی جامعه هم خوانی ندارد.