آمار اشتغال‌زایی دولت

۰۳آبان
وزارت کار مستندات ایجاد ۴۰۰هزار شغل را منتشرکند

وزارت کار مستندات ایجاد ۴۰۰هزار شغل را منتشرکند

پس از انتقاد کارشناسان به آمار اشتغال‌زایی دولت و تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری، انتظار می‌رفت وزارت کار مستندات ایجاد ۴۰۰هزار شغل را منتشر کند، ولی این وزارتخانه به‌عنوان متولی و سیاست‌گذار در امر اشتغال تاکنون سکوت کرده است.